info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 6:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

Emocio Sklo Dekor 70x62 mm Citronella, vonná sviečka

1,95 €
nie je skladom
Momentálne nedostupné

Doba hoření: 21 hod

Doba hoření 21 hod
Hmotnost netto 85 g
Hmotnost brutto 230 g
Barva žltá
Typ produktu Vonná sviečka
Šířka 7 cm
Hloubka 7 cm
Výška 6.2 cm

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 - Zamezte vdechování par.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: citral; citronellal; 2,6-Dimethyl-2,6-oktadien-8-ol; (Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol; cerfolKat. číslo: 37409

Ďalšie prevedenie

Emocio Sklo 52x65 mm 2 ks v krabičke Citronella, vonná sviečkaEmocio Sklo 52x65 mm 2 ks v krabičke Citronella, vonná sviečka1,35 €skladom

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024