info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Z - TRADE S. R. O.

1ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti Z - TRADE s. r. o., so sídlom Soukenická 93, Olivetín , PSČ 550 01 Broumov, IČO: 455 37 143, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1676 („predávajúci“) upravujú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („ZOS“) a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník („Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou – spotrebiteľom, prípadne podnikajúcou fyzickou osobou alebo právnickou osobou („kupujúci“).

1.2K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza dištančným spôsobom vrátane v prostredí internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.sviecky.sk („webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie obchodu“).

1.3Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania či zamestnania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním o uzatvorení zmluvy rokuje. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (napr. IČO), potom berie na vedomie, že je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim považovaný za podnikateľa a neuplatnia sa na neho pravidlá uvedené v obchodných podmienkach týkajúce sa výlučne spotrebiteľa (najmä sa na podnikateľa neuplatní článok 7 , 8.2 a 8.3 týchto obchodných podmienok).

1.4Odchylne od týchto obchodných podmienok je možné sa individuálne písomne dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1V prípade nákupu tovaru dištančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania obchodu či na základe komunikácie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu) dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim, pričom za takúto akceptáciu sa považuje aj odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že do 5 pracovných dní nedôjde k akceptácii príslušnej objednávky tovaru zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.

2.2Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

2.3Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

3CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1Kúpna cena za tovar je voči kupujúcemu uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.2Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi dohodnutými v objednávke, resp. pri potvrdení objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať úhradu zálohy za objednaný tovar.

3.3V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.4V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.5Predávajúci vystaví ohľadom platby (urobené v hotovosti alebo bezhotovostne) vykonanej na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu až po uhradení kúpnej ceny tovaru (alebo jeho časti v prípade zálohy). Predávajúci je oprávnený zaslať daňový doklad – faktúru vo fyzickej podobe spoločne so zásielkou alebo v elektronickej podobe na oznámenú e-mailovú adresu, s čím kupujúci súhlasí.

4PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy je realizovaná spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v rámci procesu objednávky.

4.2Ak nie je dohodnutý čas plnenia, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu bez zbytočného odkladu po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však do 30 dní. Ak neprevezme kupujúci vec v tomto čase, patrí predávajúcemu odplata za uskladnenie, a to v obvyklej výške.

4.3Ak má predávajúci kupujúcemu vec odoslať, je kupujúcemu odovzdaná v okamihu, keď ju kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou prepravcu prevezme od prepravcu. Ak však prepravcu určil kupujúci bez toho, aby mu bol predávajúcim ponúknutý, je vec kupujúcemu odovzdaná v okamihu, keď ju predávajúci odovzdá tomuto prepravcovi. Práva kupujúceho voči prepravcovi tým nie sú dotknuté.

4.4V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.5Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.6V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol dohodnutý, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Obdobne kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ v súlade s článkom 7 týchto obchodných podmienok neodstúpi od uzatvorenej kúpnej zmluvy a zároveň z iného dôvodu, než kvôli porušeniu kúpnej zmluvy predávajúcim neprevezme objednaný tovar, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci je v takom prípade na výzvu predávajúceho povinný nahradiť predávajúcemu náklady súvisiace s dopravou tohto neprevzatého tovaru (vrátane nákladov na doručenie späť predávajúcemu).

4.7Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade, že kupujúci pri kontrole zistí porušenie obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať.

4.8Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky príslušného prepravcu.

5PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA a záruka za akosť

5.1Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až 510, § 596 až 600 a najmä § 619 až 627 občianskeho zákonníka a ZOS).

5.2Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a zárukou za akosť upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

6Niektoré špecifiká predaja tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu

6.1Objednávka tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu

1Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho užívateľského účtu pokiaľ to webová stránka umožňuje.

2V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Na realizáciu nákupu je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami pre spracúvanie osobných údajov uvedenými v Zásadách spracúvania osobných údajov.

3Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

4Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien tohto tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 6.2.16 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

5Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo tohto územia môže byť realizované iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.

6Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru; a
  4. týchto obchodných podmienkach a podmienkach pre spracúvanie osobných údajov uvedených v Zásadách spracúvania osobných údajov.

7Pred zaslaním objednávky predávajúcemu webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

8Kupujúci je pred odoslaním objednávky taktiež oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku a cenu za dopravu tohto tovaru a poprípade spôsob úhrady tovaru (dobierka).

9Objednávku, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

10Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, ak ho má kupujúci zriadený, či v objednávke („elektronická adresa kupujúceho“), pričom toto potvrdenie sa nepovažuje za akceptáciu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

11Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

12Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

13Objednávku, ktorá nie je so súhlasom predávajúceho vykonaná v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

14Pre vylúčenie pochybností platí, že kúpna zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ objednávka kupujúceho nie je predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou.

15Predávajúci si vyhradzuje právo na všetky zmeny tovaru a cien v internetovom obchode. Ponuka tovaru vystaveného v internetovom obchode vrátane tovaru v akcii či výpredaji platí iba do vypredania zásob či do straty schopnosti predávajúceho plniť, pričom platí, že počet kusov produktov v zľave alebo ponuka platnosti musí byť na webovej stránke vždy konkrétne uvedená.

16Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

17Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou alebo bez registrácie) súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzavretím. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: https://www.sviecky.sk/obchodne-podmienky a sú tiež kupujúcemu zasielané v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia (akceptácie) objednávky v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

18Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku kupujúceho, ktorý predtým neprevzal objednaný tovar spôsobom uvedeným v článku 4.6 obchodných podmienok a zároveň predávajúcemu nenahradil bez zbytočného odkladu náklady súvisiace s dopravou neprevzatého tovaru.

19Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

20Informácie o realizovaných objednávkach a uzavretých kúpnych zmluvách sú archivované vo webovom rozhraní obchodu, a to po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

7ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM-SPOTREBITEĽOM

7.1Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ZOS, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám či kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý je dodaný v ochrannom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť po tom, čo ho spotrebiteľ porušil.

7.2Ak nejde o prípad uvedený v článku 7.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ZOS právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou odlišnou od dopravcu, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je:

  1. viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne, plynie táto lehota odo dňa prevzatia posledného kusu tovaru;
  2. tovar pozostávajúci z niekoľkých položiek alebo častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej položky alebo časti tovaru.

7.3Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa článku 7.2 obchodných podmienok je kupujúci oprávnený urobiť prostredníctvom akéhokoľvek jednoznačného vyhlásenia urobeného voči predávajúcemu (okrem iného doručeného na adresu sídla, resp. prevádzky predávajúceho, na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo formulári či telefonicky na kontaktné údaje predávajúceho). Na dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy postačuje odoslanie odstúpenia od kúpnej zmluvy pred uplynutím uvedenej lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci tiež využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.

7.4V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

7.5V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky, t.j. cenu tovaru, vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim až pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako obdrží tovar, alebo než mu spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

7.6Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, že s tovarom zaobchádzal inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, a zníženie hodnoty tovaru vzniklo v dôsledku takého nakladania. Pokiaľ predávajúci zistí, že došlo k opotrebeniu alebo poškodeniu tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, má právo pri odstúpení od zmluvy kupujúcim vrátiť peňažné prostriedky podľa článku 7.5 obchodných podmienok ponížené o sumu zodpovedajúcu takému zníženiu hodnoty tovaru.

7.7Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade keď je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru na prepravu za účelom jeho doručenia kupujúcemu, pričom svoju povinnosť odovzdať tovar na prepravu nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote určenej kupujúcim. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez dodatočnej lehoty, a to v prípade, keď predávajúci odovzdať tovar odmietne, alebo kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy predávajúcemu oznámi, že je dodanie v určitý čas nevyhnutné. Predávajúci v nadväznosti na odstúpenie kupujúceho podľa tohto článku vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetky peňažné plnenia, ktoré kupujúci podľa kúpnej zmluvy uhradil.

7.8Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

8ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1Vybavovanie sťažností zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@ztrade.cz alebo telefónneho čísla +420 731 648 024. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.2K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami

8.3Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1Predávajúci za účelom plnenia kúpnej zmluvy môže spracúvať osobné údaje kupujúceho, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679, zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a s ďalšími nadväzujúcimi alebo vykonávacími predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto údaje zahŕňajú najmä údaje, ktoré kupujúci poskytne pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo ktoré poskytne v rámci vzájomnej komunikácie s predávajúcim.

9.2Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane problematiky ukladania tzv. cookies na zariadenie kupujúceho, sú obsiahnuté v Zásadách spracúvania osobných údajov alebo v samostatných zásadách upravujúcich nakladanie so súbormi cookies, ktoré je súčasťou každej kúpnej zmluvy.

10ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom s vylúčením aplikácie Viedenského dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok.

10.4Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.

10.5Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 6. 6. 2023.

Vzorový formulár pre odstúpenie od KUPNÉ zmluvy

Vyplňte tento formulár a pošlite ho spoločnosti Z - TRADE s. r. o. iba v prípade, že ste kupujúcim - spotrebiteľom a chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024