info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Z - TRADE s. r. o., so sídlom Soukenická 93, Olivetín, 550 01, Broumov, IČO 45537143, zapísaná v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1676 (ďalej len „Z - TRADE“ alebo „Prevádzkovateľ“ ), chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre Z – TRADE prioritou.

Z – TRADE je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“), prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, t.j. zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracúva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracúvané, sú bližšie vymedzené nižšie).

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov:

 1. registrovaných zákazníkov (nakupujúcich),
 2. neregistrovaných zákazníkov (nakupujúcich), užívateľov e-shopu,
 3. za účelom marketingu, zasielania obchodných oznámení a zacielenia reklamy,
 4. vykonávané Z – TRADE počas Vášho používania internetových stránok, ktorých prevádzkovateľom je Z – TRADE („Webové stránky“).

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou Z – TRADE spracúvané na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy (najmä plnenie zmlúv so zákazníkmi, užívateľmi e-shopu);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
 • Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (ochrana práv a právom chránených záujmov Z – TRADE, napríklad ochrana Webových stránok a siete Z – TRADE pred zneužitím, prevádzka kamerového systému v predajniach);
 • Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu (najmä uchovanie Vašich preferencií a časových úspor pri tvorbe novej objednávky a pod.);
 • Vybavovanie požiadaviek doručených prostredníctvom e-mailu;
 • Marketing a cielenie reklamy – Ak neodmietnete, môže Prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu (t.j. zasielanie komerčnej komunikácie týkajúcej sa obdobných výrobkov a služieb svojim zákazníkom), na tieto účely môže Prevádzkovateľ využívať aj nástroje umožňujúce segmentáciu (t.j. rozdelenie zákazníkov na skupiny podľa vopred stanovených kritérií, väčšinou podľa nákupnej histórie, veku, pohlavia a pod.) – proti využitiu nástrojov segmentácie môžete vniesť námietku; z odberu komerčnej komunikácie sa môžete jednoducho odhlásiť tým, že kliknete na odkaz „odhlásiť“ v pätičke komerčnej komunikácie, prípadne zaslaním e-mailu na adresu obchod@ztrade.cz;
 • Marketingové súťaže organizované Prevádzkovateľom, osobné údaje spracúvané na účely organizácie a vyhodnotenia súťaže;
 • Retargeting / remarketing: Webové stránky Prevádzkovateľa využívajú technológie retargetingu a remarketingu od externých poskytovateľov; tie umožňujú zobraziť návštevníkom Webových stránok, ktorí prejavili záujem o produkty Prevádzkovateľa, reklamy Z – TRADE na webových stránkach týchto poskytovateľov;
 • Zlepšovanie služieb, t.j. na optimalizáciu Webových stránok môže Prevádzkovateľ využívať nástroje pre analýzu Google Analytics, Facebook Analytics a pod.;
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Z – TRADE je oprávnená spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:

Údaje dotknutých osôbÚčely spracúvania:
Meno a priezviskoPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom e-mailu, Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Marketing a cielenie reklamy, Marketingové súťaže
Kontaktná adresaPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
E-mailPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom e-mailu, Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Marketing a cielenie reklamy, Marketingové súťaže, Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb
Telefónne čísloPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, Efektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Marketing a cielenie reklamy, Marketingové súťaže
OslovenieEfektívna komunikácia a vedenie e-shopu, Marketing a cielenie reklamy, Marketingové súťaže (žena/muž)
Číslo bankového účtuPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
IČOPlnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
Dátum narodenia (dobrovoľné)Zasielanie obchodných oznámení, Marketing a cielenie reklamy, Marketingové súťaže
Informácie získané prostredníctvom cookies (IP adresa, časová pečiatka, informácie o webovom prehliadači a pod.) Zlepšovanie služieb, Marketing a zacielenie reklamy

Osobné údaje sú spracúvané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov dochádza na účely plnenia zmluvy, najmä na zabezpečenie vnútorných procesov v rámci Z – TRADE, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie distribúcie a dodania tovaru a zabezpečenie súvisiacich služieb. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov ďalej dochádza v prípadoch udelenia súhlasu so zasielaním komerčnej komunikácie a zacielenia reklamy.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

Pokiaľ udelíte Z – TRADE súhlas so spracúvaním osobných údajov, beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, a že súhlas možno kedykoľvek odvolať. Súhlas je poskytovaný na dobu 5 rokov alebo do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti Z – TRADE sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, či jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutým Z – TRADE, prípadne ďalším prevádzkovateľom. Ide napr. o sprostredkovateľov či prevádzkovateľov podieľajúcich sa na dodaní tovaru/služieb, realizácii platieb, zaisťujúcich služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu alebo poskytujúcich marketingové služby či služby zisťovania zákazníckych hodnotení. Vždy však iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracúvanie osobných údajov. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Z – TRADE je dostupný na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu obchod@ztrade.cz.

Z – TRADE je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumejú osobné údaje zamestnancov obchodných partnerov Z – TRADE, dopravcov a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci s Z – TRADE, popr. iné údaje, ktoré Z – TRADE obdrží od obchodného partnera v súvislosti s uzatvorením či plnením zmluvy, budú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije Z – TRADE za účelom plnenia zmlúv s obchodnými partnermi. Obchodný partner týmto berie na vedomie, že Z – TRADE bude spracúvať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak sú také. Po dlhšiu dobu budú potom uchovávané, pokiaľ vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Obchodný partner je povinný riadne poučiť o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Z – TRADE svojich zamestnancov a ďalšie fyzické osoby podieľajúce sa na strane obchodného partnera na spolupráci s Z – TRADE.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je Z – TRADE povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracúvanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame podľa účelu ich spracúvania po tu uvedenú dobu:

Účel spracúvaniaDoba uchovávania
Plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy / v prípade neregistrovaných zákazníkov po dobu 10 rokov od nákupu tovaru
Plnenie právnych povinnostípo dobu stanovenú príslušným právnym predpisom
Ochrana oprávneného záujmu Prevádzkovateľa"maximálne po dobu 3 rokov od doby začiatku spracúvania údajov, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak, alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dobu dlhšiu v súvislosti s konkrétnym prípadom

v prípade záznamov z kamerových systémov počas doby uvedenej v samostatnej informácii, ktorá je dostupná na monitorovanom mieste; ak nevznikne potreba uchovávať záznamy po dobu dlhšiu v súvislosti s konkrétnym prípadom/situáciou, ide o dobu do 72 hodín"
Vybavovanie Vašich požiadaviek zaslaných prostredníctvom e-mailupo dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky
Efektívna komunikácia a vedenie e-shopumaximálne po dobu 5 rokov od doby začiatku spracúvania údajov, prípadne do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním
Marketing a zacielenie reklamypo dobu udeleného súhlasu so zasielaním komerčnej komunikácie a cielením reklamy, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním, prípadne na základe oprávneného záujmu v súlade s právnymi predpismi
Opatrenia pred uzavretím zmluvypočas rokovaní o uzavretí zmluvy
Marketingové súťažepočas organizácie a vyhodnotenia súťaže, ďalej (osobné údaje ocenených) po dobu danú právnymi predpismi alebo po dobu 3 rokov – v závislosti od typu súťaže; konkrétna doba je vždy uvedená v rámci pravidiel príslušnej súťaže
Retargeting / remarketingdoba spracúvania je závislá na využití konkrétnych nástrojov, t.j. cookies, informácia o životnosti súborov cookies je uvedená v odkaze na nastavenie cookies, ktorý je trvalo umiestnený v ľavom dolnom rohu Webových stránok
Zlepšovanie služiebdoba spracúvania je závislá na využití konkrétnych nástrojov, t.j. cookies, informácia o životnosti súborov cookies je uvedená v odkaze na nastavenie cookies, ktorý je trvalo umiestnený v ľavom dolnom rohu Webových stránok
Zákaznícke hodnotenia tovaru a služiebpo dobu maximálne 3 roky

POUŽITIE COOKIES

Súbory cookies sú obsahovo malé dátové súbory, ktoré sa do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia ukladajú pri návšteve Webových stránok. Súbory cookies slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na Webové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožní ponúknuť vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich Webových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva jednoduchšia a rýchlejšia.

Súbory cookies najmä:

 • slúžia na efektívnu navigáciu na Webovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie užívateľského dojmu z Webovej stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil Webové stránky alebo či je novým návštevníkom;
 • napomáhajú zobrazovať na Webovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.

Z – TRADE súbory cookies používa v prípade, že navštívite Webové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, štatistikám ohľadom návštevnosti, na výber relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

Cookies tretích strán

Spoločnosť Z – TRADE môže za účelom propagácie a optimalizácie marketingovej komunikácie využívať inzerentov z radov tretích strán. Tieto tretie strany môžu využívať súbory cookies za účelom individualizácie obsahu reklamných oznámení a merania ich účinnosti. Informácie nazhromaždené týmito tretími stranami môžu obsahovať dáta o geografickej polohe (vyplývajúce z IP adresy), prípadne kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa), pričom takéto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom týchto Webových stránok.

Povolenie a odmietnutie súborov cookies a iných obdobných technológií

Nastavenie súborov cookies môžete zvoliť prostredníctvom banneru, ktorý sa zobrazí pri prvej návšteve Webových stránok, nastavenie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom odkazu na nastavenie cookies, ktorý je trvalo umiestnený v ľavom dolnom rohu Webových stránok. Pokiaľ ale Z – TRADE nepovolíte použitie súborov cookies, niektoré funkcie a nemusia fungovať tak, ako by mali.

Všeobecne je možné nastavenie súkromia vykonať aj vo Vašom počítači. Nastavenie súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

Aktuálny konkrétny prehľad cookies nájdete v odkaze na nastavenie cookies, ktorý je trvalo umiestnený v ľavom dolnom rohu Webových stránok.

Prepojenie na sociálne siete

Tlačidlá sociálnych sietí sú na Webových stránkach umiestnené, najmä pre možnosť interakcie so sociálnymi sieťami, aby sme Webové stránky urobili zaujímavejšie. Spojenie s príslušnou sociálnou sieťou nastane, iba ak aktívne kliknete na príslušné tlačidlo. V tomto prípade Váš webový prehliadač začne pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete. Nastavenie sa riadi zásadami príslušnej sociálnej siete, na ktoré nemáme vplyv.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Prepojenie na internetové stránky iných subjektov je na našich Webových stránkach umiestnené najmä preto, aby sme naše Webové stránky spravili zaujímavejšie pre Vás ako používateľa. Presmerovanie na príslušnú webovú stránku nastane, iba ak aktívne kliknete na odkaz. V tomto prípade Váš webový prehliadač otvorí príslušnú webovú stránku. Nastavenie sa riadi zásadami príslušnej webovej stránky, na ktoré nemáme vplyv.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorom môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o Vás Z – TRADE spracúva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak je to tak, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás Z – TRADE spracúva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Z – TRADE opravu vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, Z – TRADE vymaže Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, (ii) spracúvanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo (iv) spracúvanie Z – TRADE neukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzení spracúvania Vašich osobných údajov, môžete od Z – TRADE požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: v prípade, že chcete, aby Z – TRADE Vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, Z – TRADE Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku: máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely ochrany oprávnených záujmov Z – TRADE. V prípade, že Z – TRADE nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracúvanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Pokiaľ je hlavná podstata Vašej námietky namierená proti zasielaniu komerčnej komunikácie a zacieleniu reklamy, použite prosím odkaz v závere poslednej komerčnej komunikácie (newslettera), ktorú ste od nás dostali, na odhlásenie odberu komerčnej komunikácie a spracúvanie osobných údajov za týmto účelom.
 • Námietku môžete vzniesť aj proti využitiu segmentácie na účely zasielania obchodných oznámení.

V prípade opakovaných či zjavne nedôvodných žiadostí o uplatnenie vyššie uvedených práv budeme oprávnení za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, poprípade jeho realizáciu odmietneme. O takomto postupe by sme Vás informovali.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte listom na adresu sídla Z - TRADE alebo e-mailom na obchod@ztrade.cz . Z – TRADE si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.

Dátum poslednej aktualizácie október 2022

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024