info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI Z - TRADE S. R. O.

1ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1Tento reklamačný spoločnosti Z - TRADE s. r. o., so sídlom na adrese Soukenická 93, Olivětín, PSČ 550 01 Broumov, IČO: 455 37 143, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1676, („predávajúci“) upravuje základné vzájomné práva a povinnosti kupujúceho v súvislosti s uplatnením práv z vadného plnenia alebo zo záruky za akosť (reklamácie) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu na adrese www.sviecky.sk, alebo v niektorej z kamenných predajní predávajúceho.

1.2Práva a povinnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom pred kúpou tovaru.

2PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA

2.1Ak je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený vadu, ktorá sa vyskytne na tovare, vytknúť do dvoch (2) rokov odo dňa prevzatia tovaru, ak nie je dohodnuté inak; ak kupujúci vytkne predávajúcemu vadu oprávnene, doba podľa predchádzajúcej vety neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä, že v čase prevzatia:

 1. tovar zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
 2. tovar je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil;
 3. tovar je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie.

2.2Ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy osobitne neupozorní kupujúceho, že niektorá vlastnosť tovaru sa líši od vyžiadaných alebo deklarovaných vlastností, a kupujúci s tým výslovne nesúhlasí, zodpovedá predávajúci kupujúcemu okrem dohodnutým vlastností v zmysle článku 2.1 za to, že tovar:

 1. je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, pričom sa zohľadňujú aj práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, v ktorom neexistujú technické normy;
 2. zodpovedá množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenie predávajúceho alebo inej osoby v zmluvnom reťazci predávajúceho, najmä na reklamu alebo označenie. Predávajúci nie je viazaný verejným vyhlásením uvedeným v predchádzajúcej vete, ak preukáže, že o ňom nevedel alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy zmenené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, akým bolo urobené, alebo že nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe;
 3. sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu a iných návodov na použitie, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať; a
 4. zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo exempláru, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy, ak k takémuto poskytnutiu došlo.

2.3Ak kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (alebo ak kupujúci nie je spotrebiteľom), lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia tovaru je dvanásť (12) mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

2.4V prípade, že kúpna zmluva, záručný list (podmienky), reklama alebo obal tovaru uvádzajú rôzne dĺžky záručnej doby, platí najdlhšia z nich.

2.5Kupujúci nemá nárok právo z vadného plnenia, ak vadu spôsobil kupujúci.

2.6Opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania nie je vadou veci.

2.7Ak má vec vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný; to sa posudzuje najmä s prihliadnutím na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či sa vada dá odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

2.8Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

2.9Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobila kupujúcemu značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil.

2.10Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady.

2.11Ak kupujúci neprevezme vec v primeranej lehote po tom, čo ho predávajúci upozornil na možnosť prevzatia veci po oprave, má predávajúci nárok na poplatok za uskladnenie; ak sa zmluvné strany nedohodli na jeho výške, dohodnutá výška je obvyklá.

2.12Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy, ak:

 1. predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkami 2.7 a 2.8;
 2. sa vada prejavuje opakovane;
 3. ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a táto vada bráni riadnemu používaniu tovaru;
 4. je vada podstatným porušením zmluvy; alebo
 5. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.

2.13Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a hodnotou veci s vadou, ktorá bola kupujúcemu dodaná.

2.14Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípadoch uvedených v článku 2.12 tohto reklamačného poriadku alebo v prípadoch výslovne stanovených platnými právnymi predpismi.

2.15Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bola vec doručená alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.

2.16Ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku sa neuplatnia na tovar v prípade, že:

 1. vada existovala už v čase prevzatia tovaru kupujúcim a pre túto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny;
 2. vada bola spôsobená kupujúcim a bola spôsobená nesprávnou manipuláciou alebo zaobchádzaním s tovarom;
 3. vada bola spôsobená nadmerným zaťažením alebo používaním v iných ako primeraných podmienkach vhodných pre tovar;
 4. vada bola spôsobená kupujúcim a vznikla v dôsledku nesprávneho používania, skladovania alebo nesprávnej údržby v rozpore s pokynmi predávajúceho a výrobcu alebo iného zásahu kupujúceho alebo mechanického poškodenia; alebo
 5. vada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť.

2.17Kupujúci berie na vedomie, že v prípade doručenia tovaru poštou alebo iným prepravcom je kupujúci povinný pred potvrdením prevzatia skontrolovať neporušenosť obalu zásielky, lepiacich pások a v prípade pochybností, že zásielka má vady, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

3PRIEBEH REKLAMÁCIE

3.1Kupujúci je povinný upozorniť na vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť si tovar prezrieť a mohol vadu pri dostatočnej starostlivosti zistiť, a to buď označením vady, alebo oznámením o tom, ako sa vada prejavuje. Kupujúci je najmä povinný pred podpisom dodacieho listu tovar riadne skontrolovať, či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne vady.

3.2Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle; ak je však na vykonanie opravy v prevádzkarni predávajúceho alebo v prevádzkarni bližšej k miestu pobytu kupujúceho určená iná osoba, kupujúci vytkne vadu osobe určenej na vykonanie opravy. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj poštou alebo elektronicky na adrese info@ztrade.sk. Kupujúci je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum nákupu, a to buď predložením dokladu o kúpe, záručného listu alebo iným hodnoverným spôsobom.

3.3Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho zaslaním reklamovaného tovaru na adresu prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady alebo ho osobne odovzdať spolu s kópiou predajného dokladu a podpísaným reklamačným protokolom obchodnému zástupcovi predávajúceho; kupujúci je povinný preukázať, že má právo na uplatnenie reklamácie, a to najmä predložením originálu predajného dokladu a podrobným popisom vady tovaru. Bez splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety tohto článku nebude reklamácia kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, uznaná a tovar mu bude vrátený na jeho náklady.

3.4Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.

3.5Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci nevyrieši reklamáciu v uvedenej lehote a neinformuje kupujúceho o spôsobe jej vybavenia, má kupujúci v postavení spotrebiteľa právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať výmenu tovaru za nový.

3.6Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3.7V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, lehota podľa článku 3.5 tohto reklamačného poriadku sa neuplatní, ale predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť čo najskôr s ohľadom na odborné posúdenie tovaru predávajúcim alebo výrobcom.

4ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie sporov (ADR) zo zmluvy s predávajúcim v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho, ktorý môže byť podaný písomne, ústne do záznamu alebo elektronicky prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie. Žiadne ustanovenie tohto článku nebráni kupujúcemu, aby sa so svojím nárokom obrátil na príslušný súd.

4.2Na uplatnenie reklamácie môže kupujúci použiť vzorový reklamačný formulár, ktorý je prílohou tohto reklamačného poriadku a je k dispozícii aj v interaktívnej elektronickej forme na internetovej stránke predávajúceho www.sviecky.sk a v papierovej forme v kamennej predajni predávajúceho.

4.3Predávajúci môže znenie tohto reklamačného poriadku kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Toto ustanovenie však nemá vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti nového reklamačného poriadku.

4.4Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 6. 6. 2023.

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024