info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

Olej lampový Fire 1l číry

6,30 €
ks
skladom

UPOZORNENIE: nebezpečenstvo vdýchnutia (kat.1).

Bezpečnostní upozornění

GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10 – C13, nalkany,< 2% aromatických; Uhlovodíky, C4, bez 1,3-butadienu, polymerizované, triisobutylenová frakce, hydrogenované obsahující ≥ 72%; 2,2,4,6,6- pentamethylheptan

Soubory ke stažení

Kat. číslo: 4263

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024