info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

Ethanol pre krby 1l

5,85 €
ks
skladom

UPOZORNENIE: horľavá kvapalina (kat.2), vážne poškodenie očí/podráždenie očí (kat.2).

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Horľavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P235 - Uchovávejte v chladu.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.Kat. číslo: 18673

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024